energy<->hack²

für die Stadt * für die Energiewende

12.-13.10.2018 Berlin

                                                             +
                                                             $
                                                             Z
                                                             =?
                  ~                                           $~
                  $:                                          $:
                  $                                          ~$
                  I$                                         $$
                   $                                         $I
                   $                                         $~                           ,
                   $=                                        =$                            $
                   =$                                        ?$                            7~
                    +$                  7                     7I                            $,
                    7?                 ,                     $~                            :$
                     $                  $                     $,, ,                           7
                     $     ,,,,,          ~7                   +$77$$$$:                           $
                    ,$$Z$$$$$$7?+~:,           $~                 =$$,  $7                             I+
                     $,$+~~        :        Z               =$$?   7?$:                            $
                     7: $+         7        $        $     =$?,     $I ,?                            Z
                    =7 $?         7        ~+        :=   77,      $7 ~Z                            =7:~+7Z$$ZZ$7I=
                    $  $I        :+         7        7  ~I        $7  $+                           ~7$I77
                    $~  $I        I,         7$ZZ7I~:,     $          $$   :$,                         ,7 I~
                   I7  $7        $         ?,7~        I          $$    7:                         $ 7=
                   $,  $7        $         ,? $=        +          $$    ==                        +? $=
                   +:   $$        +         $ $=        I ,~==+-+:    $$                             $  $+
                   $   ,$$        +7=?       7, $=        $$=I        $$                            ?  $+
                  ?~   ,$$       ?7 I,       =7  $=         $        ,$$                            Z  $?
                  ,+   :$$     +$,  I,$      ,$  $+        $ $        :$$                            $   $?
                  $    :$$    ?,    I, +~     $   $|       7, Z        :$$                           :=   $I
                      ~$$        7:  I     +   $+       :? Z,        ~$$                           7   $7
            ? $$        =$$        $:  :    +   $?       7  $,        =$$                           :    $7
     ,,     :,$$$$$$$$$+      =$$        $~      ~   $?      ?  $,        =$$,                              $7
   : 7$$$$$:   I$$$$$$$$$$7I     +$$        $~          $?      ~  $,        +$$,                              ,$$
  :I$$$$$$$$$  $7$$$$$$$$$$$$$$:    ?$$        $=          $I         $:        ?$$,                              ,$$
  +7$$$$$$$$?,  $$$$$$77$$$$$$$7,    I$$        $+         ,$I         $:        ?$$,                              :$$
  :$$$$$$$Z$I~  7$$$$$=~=$$$$$$~     7$$        $+         :$7         $:        I$$:       :+I$$$,             ,~?Z$$,    ~$$
   77 7+,$$:     +I         $$$        $?  ,$$$$$$$7?  ~$7         $:      ~ I$$:      7$$$$$~    7$$$:       $$$$7$~   := =$$
     $        Z         $$$   ???7,~   $I  7$$$$$$$$$:  =$7        :$~    $$$$$, 7$$~     +$$$$$$=   ?$$$7  :+I    ?$$$$$$ ,$$$$$  +$$
     I        $         $$$  ?7$$$$$$$:  $I  $$$$$$$7$$   +$$        :$~   =$$$7$~  7$$~    I$$$$$$   =$$$$= $$$$ ~$$$? 7$$$$$$ +$$$$$:  ?$$
=========7===============$=================$$$==$$$$$$$$$$$=++$7=====777$7=$$+===+7$$================?$?========+~=====$$$?============?$++========++====++====+=+=====+?======++=====7$$========+=$$=+
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
==========================================+=========================+===+===+=+======================================+===================================+======+=====+==========+===+=================
========+====================================================+==+=============+=====++==================+=++====+==+================+====+======++=========+====++=+=====++==+==++===+=======++========
     :        =         ===  =========:  =~  ==========   :==        ,=,   ~=====,  ~==,    ,~~====:   ~====, :==== ~==+, ~=====~ ~+====  ~== ,:::::::=:
  ,,~~:~:,~~,     ::         ~==        =:   ~:~=====,  ,=~         =,      , ~==,      :=~=~=:    :::=:       ,~=~==:   , :==   :=====~=
  ,=~~=~~==~:  ~~=~=~~:~=~=~==~     ~=~        =:          =~         ~        ~=~          ,:               ,,    ,~=     :=~~~
   ~~~~~~~~:  :~~~~~~~~~~~~=~~     :~~        ~,          ~:         =        :~~                               ~~
           :~::~~:,,,      ,~~        ~,      :   ~:       ,  ~        ,~~                               ~~
                      ,~~        ~  :     ,   ~,       : ~         ~~                           :   ~:
                  ,,    ~~    ,:,   : ,,      ,:  ~,        : ~         ~~                            ~   ~:
                   ~   ::        ::::       ~  :,        ,:         :~                            :  ~,
                   :   ::        :         : ~,                  ::     ,                        ~  :,
                   ,:  ::        :         , :,        ,          ::    ,                         : :,
                    :  :,         ,         ,        ,  ,        ::  :,                           ,,::,,
                     , ,,         ,        :        ,     ,,      ,, ,                            :
                     :,,,,,                :                ,,,   ,,,                             ,       …
                                       ,                    ,,,,,,,
                    ,                                       ,                             ,
                    ,                                        ,

Über

Wir laden euch zum Energyhack dem Hackathon rund um offene Energiedaten ein. Unser Energieangebot und die Wege der Erzeugung sind vielfältig, doch wie wird Energie verteilt und wie schaffen wir es, dass mehr Informationen zwischen Geräten der Erzeuger und Verbraucher ausgetauscht werden? Zu diesen Fragen laden wir Entwicklerinnen, Designer, Forscherinnen und innovative Vordenker der Energiebranche ein, 24h Ideen zu entwickeln, Hardware Prototypen zu entwerfen oder neue Apps zu programmieren. Unter dem Motto “Energyhack^2 - Energie für eine effiziente Stadt” warten tolle Preise und die Option auf eine langfristige Entwicklungsunterstützung auf euch. Die Veranstaltung findet im InfraLab auf dem bekannten EUREF-Campus in Berlin statt. Für die Umsetzung der Ideen stehen ein kleiner MakerSpace bereit aber auch Open Data der unten genannten Partnerunternehmen.

Wir laden alle Interessierten und Akteure der Energiebranche ein, das Thema “Energyhack^2 - Energie für eine effiziente Stadt” mit Fachleuten zu diskutieren und sich zu vernetzen. Der Hackathon schließt an den Energyhack 2013, 2015 und 2017 an und findet im Rahmen des Forschungsprojekts WindNODE statt.

Während der Auftaktveranstaltung und dem Hackathon bieten wir die Möglichkeit einer Kinderbetreuung von 2 bis 16 Jahren an. Die Kinder und Jugendliche können gerne eigene Ideen entwickeln und beim Hackathon teilnehmen.

Zeitplan

Freitag

Auftaktveranstaltung: “FÜR DIE STADT * FÜR DIE ENERGIEWENDE‘ – Hacken für eine energieeffiziente Stadt”

 • 15:00 Ankommen, Registrierung
 • Eröffnung durch Thomas Schäfer von Stromnetz Berlin
 • Impulsvortrag: Blick über Tellerrand zu Energie, Daten und Smart City. Kunst, Kultur und Diversity?, Nicolas Zimmer, Technologie Stiftung Berlin
 • 15:30 Diskussionrunde Datenpolitik:
 • "Smart City ohne Strom geht nicht - Aber effizient muss sie sein!"
 • Mit Benjamin Seibel (TSB), Felix Groba (SenWEB), und BVG, BWB und moderiert von Claudia Rathfux (Stromnetz Berlin)
 • 17:30 Essen

 • 18:00 Eröffnung Hackathon, Grußwort von Staatssekretär Christian Rickerts
 • 18:20 Impuls Technologie Stiftung Berlin: Visualisierung von Daten?
 • 18:30 Vorstellung der Daten und der Fragestellungen der Partner
 • 19:00 Finden von Team
 • 22:30 Ausklang

Samstag

 • 09:00 Frühstück
 • 10:00 Restart Hackathon / Preisvorstellung
 • Begrüßung durch Thomas Schäfer
 • Challenges:
 • 1: Alles im Einklang? Verbrauch und Erzeugung Hand in Hand?
 • 2. Einsparungspotentiale - Fokus auf den Bürger/Unternehmen/Verwaltung
 • Impuls Challenge 1: Felix Groba: "Vom Energieatlas zu 100% grün! Wie können Effizienzpotentiale für den Endkunden sichtbar und nutzbar gemacht werden?"
 • Impuls Challenge 2: Wo sind eigentlich Hebel im persönlichen Energieverbrauch?
 • 10:10 Projektpitches 2. Runde
 • 10:25 Expertenvermittlung - Gruppenfinden
 • 11:00 Workshops
 • Workshops: Strombärchen - WindNODE-Spiel - LORAWAN
 • --
 • 13:00 Mittagssnack
 • 18:00 Abendessen
 • 19:00 Vorstellung der Ergebnisse
 • 20:00 Preisverleihung
 • gemütlicher Ausklang
 • ---
 • Fragen, Daten, Anmerkungen? -> https://pad.okfn.de/p/energyhack2018

Challenges

1. ALLES IM EINKLANG? VERBRAUCH UND ERZEUGUNG HAND IN HAND?

Infrastruktur zur Energieversorgung umgibt uns, Stromtrassen und Offshore Windenergie werden breit diskutiert. Doch wie können wir das Thema Energieversorgung besser begreifbar machen? Welche Lastverteilung gibt es in den Stromnetzen, wie können Unternehmen besser zusammenarbeiten.

DATEN

 • Informationen zum Ostdeutschen Stromnetz
 • Daten vom Microgrid auf dem EUREF-Campus von Schneider Electric
 • Verbrauchsdaten von Stromnetz Berlin
 • uvm.

2. EINSPARTUNGSPOTENTIALE

Energienetze funktionieren heute noch ohne Kommunikation der einzelnen Geräte untereinander. Strom liegt an oder nicht. Doch wie bauen wir schaffen wir Einsparungspotentiale? Sowohl für die BürgerInnen, Unternehmen und Verwaltugnen. Welche Ideen haben wir die "Smart City" bzgl. Stromverbrauch wirklich smart zu machen?

DATEN

 • Ladesäulen, eMobile vom Wischroboter bis zum Auto
 • Windprognose und Realdaten
 • Daten zu Pumpwerk und Klärbecken eines Klärwerks von den Berliner Wasserbetrieben
 • Daten zum Verbrauch von Häusern von SmartB
 • uvm.

Preise

Wir haben tolle Preise im Bereich Elektromobilität über Erkundungstouren durch das Berliner Energienetz, dem Besuch eines Kraftwerks bis hin zu Hardwarepaketen (Hacking-Boxen) z.B. zum IOT hacken für euch. Alle Teilnehmerinnen des Hackathon können einen Strombären löten und haben die Chance zwei Freifunkrouter zu gewinnen.

Für Einzelpersonen und Teams, deren Projekte nachhaltig den Energiesektor verändern, gibt es die Option auf Entwicklungszuschüsse, Büromieten oder Hardwarepakete im Rahmen des Forschungsprojekts WindNODE.

Anmelden

Ihr wollt am Energyhack oder der Auftaktveranstaltung teilnehmen? Dann meldet euch an!

→ JETZT ANMELDEN

Location

InfraLab, EUREF-Campus Haus 15 B, Torgauer Str. 12-15, 10829 Berlin

Rückschau

Bereits 2013 und 2015 fanden Energyhacks statt.

→ 2013 Edition

→ 2015 Edition